Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μαγνησίας 10,
531 00 Φλώρινα                                                                       Φλώρινα: 1-8-2017
Τηλ. - Fax: 2385045200,                                                         Αρ. Πρωτ.: 115
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

            Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις των Β.Δ. της 7-11-1957, Ν.Δ. 3895/58-Ν.4111/60,
            Ν.727/77  και Ν.1076/80 όπως τροποποιήθηκαν
Καλούμε
Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας σε εκλογές, στα γραφεία του Ιατρικού
Συλλόγου Φλώρινας για την εκλογή:
1.    Επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.    Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τριών (3) τακτικών μελών , ως και
Αντιπροέδρου  αυτού και τριών αναπληρωματικών μελών.
3.    Τριών (3) τακτικών και (3) τριών αναπληρωματικών Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.    Δύο (2) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Η ψηφοφορία θα γίνει την Κυριακή 22-10-2017
στα  γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου στην οδό ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10
από 11:00 πμ έως 19.00 μμ.
Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία θα έχουν τακτοποιηθεί
οικονομικώς μέχρι και την 8-10-2017 και δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής   παύσεως  άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
Καλούμε επίσης
            αυτούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να εκλεγούν για ένα από τα παραπάνω
            αξιώματα , να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας ,απευθυνόμενη προς τον
            κ. Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου μας μέχρι και την 22-9-2017 και ώρα 20:00.
            Η παράδοση θα γίνει στα Γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.    Για το αξίωμα του Διοικητικού και μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής : Άσκηση του
      Ιατρικού επαγγέλματος τεσσάρων ετών(4).
2.    Για το αξίωμα του  Προέδρου και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου:
     Άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας
     δέκα πέντε (15) ετών.
3.    Για το αξίωμα του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου : Άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος στην περιφέρεια του   Ιατρικού       Συλλόγου Φλώρινας δέκα (10) ετών.
4.    Για το Αξίωμα του Εκπροσώπου του Ι.Σ. στον Π.Ι.Σ. εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο

     Φλώρινας πριν από τουλάχιστον ένα(1) έτος.

    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                       Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ


      ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ